LV | RU

Lietošanas noteikumi

Portāla lietošanas noteikumi
1. Vispārēja informācija
1.1. Portāls 1lizings.lv (turpmāk – Portāls) ir paredzēts kreditēšanas piedāvājumu saņemšanai no kredītiestādēm vai personām, kuras nodarbojas ar patērētāju kreditēšanu, kuras uzskaitītas šo Noteikumu 1.pielikumā, turpmāk tekstā – Kredītiestādes. SIA ONEfinance group sniedz aizdevumu starpniecības pakalpojumus un piedāvā kreditēšanas līgumus, sniedz konsultācijas un ir tiesīgs slēgt kreditēšanas līgumus kredīta devēja vārdā.
1.2. Pirms uzsākt portāla lietošanu, lietotājam jāiepazīstas ar šiem noteikumiem un jāapliecina piekrišana noteikumiem, aizpildot atbilstošu atzīmi. Ja lietotājs nepiekrīt portāla lietošanas noteikumiem pilnībā vai daļēji, lietotājam nav tiesības lietot šo portālu.
1.3. Portāla darbību nodrošina SIA „ONEfinance group”, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas numuru 40103978718, turpmāk – Operators.
2. Personas datu apstrāde
2.1. Lai reģistrētos portālā, nepieciešams ievadīt lietotāja personas datus. Apliecinot Portāla lietošanas noteikumus, Lietotājs apliecina, ka lūdz veikt Lietotāja personas datu apstrādi, lai noslēgtu līgumu ar Kredītiestādi, kuras pakalpojumus Lietotājs izvēlēsies (personas datu pārzini).
2.2. Lietotājs apliecina, ka piekrīt viņa personas datu nodošanai Kredītiestādei/Kredītiestādēm, kuru/kuras Lietotājs izvēlējies aizdevuma izsniegšanas iespēju izvērtēšanai.
2.3. Lietotājs ir informēts, ka Operators veic personas datu vākšanu, lai Lietotāja uzdevumā nodotu tos Lietotāja izvēlētai Kredītiestādei. Lietotājs apliecina, ka izvēloties Kredītiestādi, kurai nosūtīt aizdevuma pieprasījumu, Lietotājs dod uzdevumu Operatoram nosūtīt personas datus šai Kredītiestādei. Pēc datu nosūtisanas Lietotajs tiek reģistrēts Kredītiestādes mājas lapā.
2.4. Lietotājs ir informēts, ka Operators neatbild par datu apstrādi Kredītiestādē.
2.5. Lietotāja datu dzēšana tiek veikta pēc Lietotāja pieprasījuma, bet ne ātrāk, kā vienu gadu pēc kreditēšanas līgumā noteikto saistību izpildes.
3. Lietotāja pienākumi
3.1. Lietotājam ir pienākums veikt reģistrāciju Portālā un lietot Portālu, uzrādot savus personas datus.
3.2. Lietotājam ir pienākums veikt reģistrāciju Portālā un lietot Portālu, izmantojot drošas ierīces, kuras ir aizsargātas no ļaundabīgas programmatūras.
3.3. Lietotājam ir pienākums nenodot trešajām personām savu lietotāja paroli, bet gadījumā, ja lietotājam ir aizdomas, ka parole nonākusi trešās personas rīcībā, nekavējoties ziņot Operatoram: info@onefinance.lv.
3.4. Pirms pieteikšanās kredītam iepazīties ar kredīta noteikumiem un līguma noteikumiem.
4. Lietotāja tiesības
4.1. Lietotājam ir tiesības bezmaksas izmantot Portālu.
4.2. Lietotājam ir tiesības pieprasīt savu ievadīto datu dzēšanu gadījumā, ja Lietotājs, izmantojot Portālā iesniegto pieprasījumu, nav noslēdzis kreditēšanas līgumu vai izpildījis saistības, kuras izriet no kreditēšanas līguma un no šī brīža ir pagājis vismaz viens gads.
4.3. Lietotājam ir tiesības pieprasīt, kad, kādām personām, kādā apjomā un ar kādu pamatojumu nodoti viņa personas dati. Tiesības pieprasīt šādu pakalpojumu bez maksas ir vienu reizi gadā. Lietotājam netiek sniegta informācija par personas datu nodošanu iestādēm, kurām ir tiesības apstrādāt datus bez datu subjekta piekrišanas.
5. Atbildības ierobežojums
5.1. Portāls nodrošina informācijas sniegšanu par Kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju piedāvājumiem, Kreditēšanas pakalpojumu sniegtās informācijas attēlošanu un Lietotāja datu nodošanu Lietotāja izvēlētai Kredītiestādei vai Kredītiestādēm.
5.2. Portāls neatbild par Lietotāja izvēli saņemt aizdevumu vai izvēlētā aizdevuma noteikumiem.
5.3. Portāls nav trešā persona darījumā starp Lietotāju un Kredītiestādi un neatbild par Lietotāja noslēgto darījumu ar Kredītiestādi izpildi, par pārmērīgu darījuma smagumu vai līguma noteikumiem.
5.4. Portāls neatbild par Lietotāja prasījumiem pret Portālu, kuri pamatoti ar Lietotāja neinformētību par kreditēšanas noteikumiem, ja Lietotājs, ievadot atzīmi, ir apliecinājis, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem.
5.5. Portāls neatbild par darbībām, kuras Lietotāja vārdā veikušas trešās personas, kuras ieguvušas Lietotāja lietotājvārdu un paroli, ja vien šāda lietotājvārda un paroles iegūšana nav notikusi, izmantojot Portāla ievainojamības.
6. Konfidencialitāte
6.1. Visi Lietotāja dati, kuri ievadīti portālā tiek nodoti apstrādei tikai kredītiestādēm, kuras Lietotājs izvēlējies aizdevuma pieteikuma noformēšanai. Lietotāja dati trešajām personām tiek nodoti tikai normatīvajos aktos tieši noteiktajos gadījumos un tikai normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.
7. Intelektuālā īpašuma tiesības
7.1. Visas autora mantiskās un nemantiskās tiesības pieder SIA „ONEfinance group”, reģistrētai ar vienoto reģistrācijas Nr. 40103978718.
7.2. Portāla lietotājiem aizliegts lietot portālu tam neparedzētam nolūkam, tajā skaitā ievadīt ievadlaukos nepieprasītu informāciju.
8. Vispārējs brīdinājums
8.1. Aizņemieties atbildīgi, izvērtējot savas iespējas atdot aizdevumu!
8.2. Par svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu, vai citu mantisku labumu iegūšanu, apzināti ievadot automatizētā datu apstrādes sistēmā nepatiesus datus, lai ietekmētu tās resursu darbību (datorkrāpšanu), nelikumīgām darbībām ar automatizētas datu apstrādes sistēmas resursu ietekmēšanas ierīcēm draud kriminālatbildība saskaņā ar Latvijas Krimināllikumu.